Personas datu apstrāde

 

Personas datu apstrādes noteikumi


1. Atbildīgais apstrādātājs
1.1. Jūsu Personas datu atbildīgais apstrādātājs ir Osaühing Catalogue-shop (tālāk tekstā saukts OTTO), komercreģistra kods 10924418, atrašanās vieta Värvi tn 5, Tallina, Harju apriņķis, 10621.

1.2. Ar jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādes noteikumiem, vai pieteikumiem Jūs varat vērsties OTTO klientu servisā, kontaktinformācija:
Adrese: OTTO, PK 2622, Tallina, Harju apriņķis, 10001 Igaunija
E-pasta adrese: info@otto-latvia.com
Tālrunis: 6 715 1333 (P-Pkt 9.00-19.00, S 09.00-16.00)

2. Vispārējie personas datu apstrādes principi
2.1. OTTO apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar tiesību aktiem.

2.2. OTTO piemēro atbilstošos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību, ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju jaunākos sasniegumus un piemērošanas izdevumus, kā arī rēķinoties ar personas datu apstrādes veidu, apjomu, kontekstu un mērķiem, kā arī ar dažādas iespējamības un apmēra draudiem.


3. Apstrādājamie personas dati, to avoti, apstrādes mērķis un tiesiskais pamats
3.1. OTTO apstrādājamie personas dati aptver personas datus, kurus esat paziņojis OTTO, vai arī kurus OTTO ir uzzinājis, izskatot Jūsu pieteikumus un iesniegumus, kā arī sagatavojot, noslēdzot vai izpildot līgumus ar Jums, tai skatā, bet ne tikai, Jūsu:
3.1.1. ar personu saistītie dati (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati);
3.1.2. kontaktinformācija (piemēram, pasta adrese, elektroniskā pasta adrese, kontakttālruņa numurs);
3.1.3. bankas konta vai kartes numurs;
3.1.4. tīkla identificētājs (piemēram, IP adrese, sīkdatne);
3.1.5. darbības nozares dati (piemēram, darbavieta, amats, nostrādātais laiks, vai strādā kā pašnodarbināta persona, ir bezdarbnieks vai pensionārs, ir bērna kopšanas atvaļinājumā, ir politiski nozīmīga persona u. tml.);
3.1.6. ekonomiskais stāvoklis (piemēram, ienākumi neto, ikmēneša finanšu saistības un mājsaimniecības izdevumi, uzkrājošās pensijas reģistrā vai bankas konta izrakstā redzamie dati u. tml.);
3.1.7. dati par noslēgtajiem līgumiem un to izpildes vai pārkāpšanas apstākļiem;
3.1.8. dati par patēriņa paradumiem, izvēlēm un apmierinātību;
3.1.9. dati par dalību patērētāju spēlēs un akcijās (piemēram,, uzkrātajiem punktiem, laimētajām balvām u. tml.).

3.2. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus, galvenokārt punktos 3.1.1 (izņ. personu apliecinoša dokumenta datus) un 3.1.2 minētos datus, neatkarīgi no Jūsu piekrišanas, lai izskatītu Jūsu pieteikumus un iesniegumus, tai skaitā, lai izskatītu Jūsu pieteikumu lietotāja konta izveidei, kā arī, lai izskatītu un izpildītu Jūsu jaunumu un katalogu pasūtīšanas pieteikumus, uz Jūsu pieteikumu un iesniegumu pamata.

3.3. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus, galvenokārt punktos 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 un 3.1.7 minētos datus, neatkarīgi no Jūsu piekrišanas, lai uz Jūsu pieteikuma pamata veiktu darbības pirms pārdošanas līguma noslēgšanas, piemēram, lai izskatītu Jūsu pieteikumus un iesniegumus, un atbildētu uz tiem, izveidotu Jūsu lietotāja kontu un nodrošinātu tā lietošanu, noslēgtu ar Jums pārdošanas līgumu vai izlemtu to neslēgt, kā arī pārdošanas līguma izpildei un izpildes nodrošināšanai, tai skaitā, bet ne tikai, lai, ar mērķi izpildīt pārdošanas līgumu, nosūtītu Jūsu personas datus personām, kas sniedz pakalpojumus (tai skaitā klientu serviss, pasts, maksājumi, grāmatvedība utt.) OTTO un piegādā OTTO preces, lai veiktu Jūsu pārdošanas līguma izpildes uzraudzību, piedzītu prasījumus, kas kļuvuši piedzenami, izmantotu tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesiskās palīdzības pieprasīšanai un prasījumu iesniegšanai, un izskatīšanai ārpus tiesas vai tiesas procesa ietvaros utt.

3.4. Ja Jūs nepaziņojat OTTO savu vārdu, uzvārdu un pasta adresi, nav iespējams noslēgt ar Jums pārdošanas līgumu. Ja Jūs nepaziņojat OTTO citus punktā 3.3 minētos datus, OTTO var nebūt iespējams izskatīt Jūsu pieteikumus un iesniegumus, vai arī pilnībā izpildīt ar Jums noslēgto pārdošanas līgumu.

3.5. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus, galvenokārt punktos 3.1.1 (izņ. personu apliecinoša dokumenta datus), 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 un 3.1.6 minētos datus, neatkarīgi no Jūsu piekrišanas, lai veiktu darbības pirms kredītlīguma noslēgšanas uz Jūsu iesnieguma pamata, piemēram, lai nosūtītu Jūsu kredīta pieteikumu kredītdevējam un būtu starpnieks kredītdevēja atbildei.

3.6. Ja Jūs OTTO nepaziņojat punktā 3.5 minētos personas datus, OTTO nav iespējams veikt darbības, lai noslēgtu kredītlīgumu uz Jūsu iesnieguma pamata, un kredītdevējam nav iespējams noslēgt ar Jums kredītlīgumu.

3.7. Lai apstrādātu Jūsu personas datus ar punktā 3.5 noteikto mērķi un veidā, personas datu atbildīgais apstrādātājs ir kredītdevējs, ar kā pilnvarojumu OTTO apstrādā Jūsu personas datus kā pilnvarotais apstrādātājs atbilstoši ar kredītdevēju noslēgtajam līgumam un kredītdevēja norādījumiem. Atbilstošajā daļā Jūsu personas datu apstrāde notiek atbilstoši kredītdevēja personas datu apstrādes noteikumiem.

3.8. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus neatkarīgi no Jūsu piekrišanas, lai novērstu krāpšanu, izrietot no OTTO un/vai kredītdevēja dominējošām likumīgajām interesēm.

3.9. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus neatkarīgi no Jūsu piekrišanas, lai elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sniedzēji un drošības tehnoloģiju un pakalpojumu sniedzēji nodrošinātu tīkla un informācijas drošību, izrietot no OTTO dominējošām likumīgajām interesēm.

3.10. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu elektronisko kontaktinformāciju, galvenokārt elektroniskā pasta adresi, kuru OTTO ir saņēmis saistībā ar produkta pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu Jums, un tīkla identificētājus, neatkarīgi no Jūsu piekrišanas, lai veiktu tādu pašu produktu vai pakalpojumu tiešu mārketingu Jums un saistītu profila analīzi, izrietot no OTTO dominējošām likumīgajām interesēm.

3.11. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus, galvenokārt punktos 3.1.1 (izņ. personu apliecinoša dokumenta datus), 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 un 3.1.8 minētos datus, lai veiktu OTTO un OTTO rūpīgi izvēlētu trešo personu preču un pakalpojumu sniedzēju produktu un pakalpojumu tiešo mārketingu, kā arī ar tiešo mārketingu saistītai profila analīzei, ja Jūs sniedzat tam savu piekrišanu.

3.12. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus, galvenokārt punktos 3.1.1 (izņ. personu apliecinoša dokumenta datus), 3.1.2, 3.1.7 un 3.1.8 minētos datus, lai veiktu patērētāja paradumu un izvēļu pētījumus, tirgus pētījumus un klientu aptaujas, ja Jūs sniedzat tam savu piekrišanu.

3.13. OTTO ir tiesības apstrādāt Jūsu punktā 3.1 minētos personas datus, galvenokārt punktos 3.1.1, 3.1.2 un 3.1.9 minētos datus, lai organizētu patērētāju spēles un akcijas, informētu par to rezultātiem, kā arī piegādātu godalgas, tai skaitā, lai pārsūtītu jūsu personas datus trešajām personām – OTTO sadarbības partneriem, lai piegādātu godalgas, ja Jūs sniedzat tam savu piekrišanu.

4. Personas datu pieņēmēji
4.1. OTTO publicē un/vai pārsūta personas datus pieņēmējiem, tai skaitā pilnvarotajiem apstrādātājiem un trešajām personām, kā kategorijas ir šādas:
4.1.1. personas, kas apstrādā personas datus OTTO vai pilnvarota apstrādātāja tiešā pakļautībā;
4.1.2. personas, kā vārdā OTTO apstrādā personas datus kā pilnvarotais apstrādātājs, piemēram, kredītdevējs;
4.1.3. personas, kurām OTTO ir cedējis savus prasījumus vai nodevis savas saistības;
4.1.4. OTTO piegādātāji;
4.1.5. personas, kas sniedz klientu servisa pakalpojumus OTTO;
4.1.6. personas, kas sniedz pasta pakalpojumus OTTO;
4.1.7. personas, kas sniedz maksājumu pakalpojumus OTTO;
4.1.8. personas, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus OTTO;
4.1.9. personas, kas sniedz juridiskos pakalpojumus OTTO;
4.1.10. personas, kas sniedz elektronisko sakaru, kā arī tīkla un informācijas drošības pakalpojumus OTTO.

4.2. OTTO izmanto tikai tādus pilnvarotos apstrādātājus, kas sniedz pietiekamu garantiju, ka tās izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu apstrādāšanas atbilstību no tiesību aktiem izrietošajām prasībām un datu subjektu tiesību aizsardzību.

4.3. OTTO paziņo un/vai nosūta Jūsu personas datus katram konkrētam pieņēmējam tikai tādā gadījumā un apjomā, ja un cik tas ir nepieciešamas punktā 3 minētajiem mērķiem.

4.4. OTTO, izrietot no tiesību aktiem, var būt pienākums paziņot un/vai nosūtīt Jūsu personas datus publiskā sektora iestādēm (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības dienestam, Datu aizsardzības inspekcijai, Finanšu inspekcijai, Nodokļu un Muitas dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām utt.), kas saskaņā ar tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu pieprasījumu. Minētās publiskā sektora iestādes neuzskata par pieņēmēju, bet minētās publiskā sektora iestādes šos datus apstrādā saskaņā ar piemērojamajām datu aizsardzības normām atbilstoši apstrādes mērķiem.

4.5. OTTO neiesniedz Jūsu datus trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai.

5. Personas datu uzglabāšanas termiņš
5.1. OTTO uzglabā Jūsu personas datus tiesību aktos noteikto termiņu (grāmatvedības oriģināldokumentos, līgumos, noslēgtajos darījumos un veiktajās izmaksās un citos dokumentos, kuriem ir nozīme no nodokļu viedokļa, esošo personas datu gadījumā atbilstošais termiņš parasti ir 7 gadi) vai tikmēr, kamēr personas datu uzglabāšana ir nepieciešama punktā 3 minētajiem mērķiem.

6. Automatizēti lēmumi un profila analīze
6.1. OTTO nepieņem par Jums lēmumus, kas balstās tikai uz automatizētu apstrādi, tai skaitā profila analīzi, un kas izraisa Jums tiesiskas sekas vai ir ar līdzīgu ievērojamu ietekmi uz Jums.

7. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi (līdz 24.05.2018.)
7.1. Lai realizētu savas zemāk minētās tiesības, vērsieties, lūdzu, OTTO klientu servisā, izmantojot punktā 1.2 minēto kontaktinformāciju. Lai saņemtu ātrāku apkalpošanu, iesakām ziņojumu nosūtīt, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi info@otto-latvia.com. Pamatotu šaubu gadījumā OTTO ir tiesības pieprasīt, lai jūs sniegtu papildinformāciju, kas nepieciešama personas identificēšanai.

7.2. Jums ir tiesības pieprasīt no OTTO Jūsu personas datus un informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, personas datu sastāvu un avotiem, trešajām personām vai to kategorijām, kurām personas datu iesniegšana ir atļauta, un trešajām personām, kurām Jūsu personas dati ir nosūtīti, kā arī personas datu apstrādātāja vārdu, adresi un citu kontaktinformāciju. Jūsu tiesības saņemt informāciju un Jūsu personas datus ierobežo tiesību aktos minētajos gadījumos.

7.3. Jums ir tiesības pieprasīt, lai OTTO labo nepareizus personas datus.

7.4. Ja personas datu apstrāde nav atļauta uz likuma pamata, Jums ir tiesības pieprasīt, lai OTTO pārtrauc personas datu apstrādi, pārtrauc personas datu publicēšanu vai piekļuves tiem nodrošināšanu, kā arī uzkrāto personas datu dzēšanu vai slēgšanu.

7.5. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot personas datus, tiek pārkāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcija) vai tiesā, ja tiesību aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība.

8. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi (no 25.05.2018.)
8.1. Tiesību realizēšana
8.1.1. Lai realizētu savas zemāk minētās tiesības, vērsieties, lūdzu, OTTO klientu servisā, izmantojot punktā 1.2 minēto kontaktinformāciju. Lai saņemtu ātrāku apkalpošanu, iesakām ziņojumu nosūtīt, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi info@otto-latvia.com. Pamatotu šaubu gadījumā OTTO ir tiesības pieprasīt, lai jūs sniegtu papildinformāciju, kas nepieciešama personas identificēšanai.

8.2. Tiesības iepazīties ar datiem
8.2.1. Jums ir tiesības pieprasīt no OTTO apstiprinājumu par to, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, iepazīties ar personas datiem un ar informāciju par saistīto personas datu veidiem, to avotiem (ja tie nav saņemti no Jums), apstrādes mērķiem, automatizētiem lēmumiem un profila analīzi (ja atbilstoši), pieņēmējiem vai to kategorijām, nosūtīšanu (ja atbilstoši), plānoto uzglabāšanas periodu vai perioda noteikšanas kritērijiem un Jūsu tiesībām, tai skaitā tiesībām pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, iesniegt iebildumus personas datu apstrādei un iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

8.3. Tiesības uz datu labošanu
8.3.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai OTTO izlabotu ar Jums saistītos nepareizos personas datus un papildinātu nepilnīgus personas datus, tai skaitā iesniedzot papildu izziņu.

8.4. Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”)
8.4.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai OTTO dzēstu ar Jums saistītus personas datus, ja:
8.4.1.1. personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti citā veidā;
8.4.1.2. atsaucat apstrādei sniegto piekrišanu un nav cita tiesiska pamata personas datu apstrādei;
8.4.1.3. iesniedzat iebildumu par personas datu apstrādi (un konkrētajā gadījumā nav dominējoša tiesiska pamata apstrādei);
8.4.1.4. personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
8.4.1.5. personas dati ir jādzēš, lai izpildītu no attiecībā pret OTTO piemērojamām tiesībām izrietošu juridisku pienākumu;
8.4.1.6. personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu tieši bērnam.
8.4.2. Jums nav tiesību pieprasīt personas datu dzēšanu apmērā, kādā to apstrāde ir nepieciešama personas datu aizsardzības vispārējos noteikumos noteiktajos gadījumos, piemēram, vārda un informācijas brīvības tiesību īstenošanai, ar piemērojamām tiesībām paredzētu OTTO juridisko saistību izpildei, juridisko prasījumu sastādīšanai, iesniegšanai vai aizsardzībai utt.

8.5. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu
8.5.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai OTTO ierobežo personas datu apstrādi, ja:
8.5.1.1. apstrīdat personas datu pareizību, uz OTTO personas datu pareizības pārbaudes laiku;
8.5.1.2. personas datu apstrāde ir nelikumīga, taču Jūs nepiesakāt to dzēšanu;
8.5.1.3. OTTO vairs nav nepieciešami personas dati ar apstrādes mērķiem, taču tie Jums ir nepieciešami juridisku prasījumu sastādīšanai, iesniegšanai vai aizsardzībai;
8.5.1.4. iesniedzat iebildumus par personas datu apstrādi, uz laiku, kamēr pārbauda, vai OTTO likumīgie iemesli ir dominējuši pār Jūsu iemesliem.

8.6. Tiesības iesniegt iebildumus
8.6.1. Ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir sabiedrības interesēs esoša uzdevuma izpilde vai publiskās varas īstenošana, vai OTTO vai trešās personas likumīgas intereses, Jums ir tiesības, izrietot no savas konkrētās situācijas, iesniegt iebildumus par personas datu apstrādi, tai skaitā profila analīzi. Šādā gadījumā OTTO vairs neapstrādās Jūsu personas datus, izņemot, ja OTTO pierādīs, ka apstrādā pamatota tiesiska iemesla dēļ, kas ir dominējošs, vai ar juridisku prasījumu sastādīšanas, iesniegšanas vai aizsardzības mērķi.
8.6.2. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar tiešā mārketinga mērķi, Jums ir tiesības iesniegt iebildumus par personas datu apstrādi šādam mārketingam, tai skaitā par profila analīzi apmērā, kādā tas ir saistīts ar konkrēto tiešo mārketingu. Šādā gadījumā Jūsu personas dati ar šādu mērķi vairs netiek apstrādāti. Lai iesniegtu iebildumus, nosūtiet atbilstošu nepārprotamu gribas izpaudumu, rakstot elektroniskā pasta vēstuli OTTO klientu servisam, vai arī izmantojiet Jums nosūtītajos mārketinga materiālos sniegtos norādījumus par iebildumu iesniegšanu ar automatizētiem līdzekļiem.

8.7. Datu pārnešanas tiesības
8.7.1. Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus esat iesniedzis OTTO, strukturētā, vispārēji izmantojamā un mašīnlasāmā formā, kā arī tiesības nosūtīt šos datus citam atbildīgajam apstrādātajam, ja apstrāde balstās uz Jūsu piekrišanas vai ir nepieciešama ar Jūsu līdzdalību noslēgta līguma izpildei vai darbību pirms līguma noslēgšanas veikšanas atbilstoši Jūsu pieteikumam un apstrāde tiek veikta automatizēti.
8.7.2. Jums ir tiesības pieprasīt, lai OTTO nosūtītu datus citam atbildīgajam apstrādātājam tieši, ja tas ir tehniski īstenojams.

8.8. Tiesības atsaukt piekrišanu
8.8.1. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai atsauktu piekrišanu, nosūtiet atbilstošu viennozīmīgu gribas izpaudumu OTTO klientu servisam rakstiskā formā.
8.8.2. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanas pamata notikušas apstrādes, kas veikta pirms atsaukšanas, likumību.

8.9. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
8.9.1. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj personas datu aizsardzības vispārējos noteikumus, sūdzības iesniegšana neierobežo citu administratīvo vai juridisko aizsardzības līdzekļu izmantošanu.
8.9.2. Uzraudzības iestādes kontaktinformācija ir šāda:
Adrese: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
E-pasta adrese: info@dvi.gov.lv
Tālrunis: 67 22 31 31(Telefonkonsultācijas – 13.00-16.00)


9. Personas datu apstrādes noteikumu grozīšana
9.1. OTTO ir tiesības šos personas datu apstrādes noteikumus jebkurā laikā grozīt pēc saviem ieskatiem.

9.2. Aktuālā personas datu apstrādes noteikumu redakcija vienmēr ir pieejama interneta vietnē www.otto-latvia.com.